Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w EłkuUWAGA !!!
ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW

 

Od dnia 01.07.2023 r. przestaje obowiązywać na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego; Dz. U. 2023 poz. 1118).

Rozporządzenie to skutkuje tym, iż pobyt cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz pracujących na podstawie wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleń na pracę przedłużonych na podstawie tzw. ustawy covidowej (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021. poz. 2095 ze zm.) nie będzie uznawany za legalny po upływie 30 dni licząc od daty 01.07.2023 r.

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski, dla których nie mają zastosowania inne przepisy zwalniające z konieczności uzyskania legalizacji pobytu lub pracy (np. obywatele Ukrainy), powinni ubiegać się o legalny pobyt w Polsce oraz odpowiednie dokumenty legalizujące pracę (oświadczenie lub zezwolenie).

Natomiast dla obywateli Ukrainy, przebywających i pracujących w Polsce, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (posiadający status UKR), których wizy, zezwolenia pobytowe czy pobyt w ruchu bezwizowym zakończył się po dniu 24 lutego 2022 r. legalny pobyt zostanie przedłużony do 30 czerwca 2024 r. i do tej daty można powierzać im pracę na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy na portalu praca.gov.pl.

Dostęp do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy jest możliwy zarówno za pośrednictwem powiadomienia o powierzeniu pracy, jak i poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę lub wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń, jednakże przy uzyskaniu zezwolenia lub oświadczenia, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy konieczne będzie posiadanie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt cudzoziemca na terytorium RP np. wizy czy zezwolenia na pobyt czasowy.
 

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełke-mail: olek@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.elk.pl
tel.: +48 87 629 02 00; fax.: +48 87 629 02 04
 
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 7:40 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę